Skip to content
GRATIS VERZENDING BOVEN €50
UNIEKE PRODUCTEN
TEVREDENHEIDSGARANTIE

Artikel 1: Inleiding

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 2: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. consument/klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. dag: kalenderdag;
 5. digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. modelformulier voor herroeping: het in bijlage i van deze voorwaarden opgenomen europese modelformulier voor herroeping; bijlage i hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 11. techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 3: identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: R.W.J.M. te Pas

Handelend onder de naam/namen: Wine Food and Living

Vestigingsadres: Pompenburg 180, 3032 EM Rotterdam

Telefoonnummer: 06-57675108

Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur

E-mailadres: info@winefoodandliving.nl

kvk-nummer:  80967531

btw-nummer: NL003513021B34

Website: de website van Wine Food and Living, te raadplegen via www.winefoodandliving.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

Artikel 4: Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Wine, Food and Living zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien consument/klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor Wine Food and Living slechts bindend, indien en voor zover deze door Wine, Food and Living uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 5: Aanbod, prijzen en informatie

 1. Alle op de website en in andere van Wine Food and Living afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden
 4. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 5. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wine Food and Living kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Wine Food and Living afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 6. Wine Food and Living kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 6: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door consument van het aanbod van Wine Food and Living en het voldoen aan de daarbij door Wine Food and Living gestelde voorwaarden.
 2. de ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. Indien consument/klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wine Food and Living onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de consument/klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door consument/klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Wine Food and Living het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 5. Wine Food and Living kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of consument/klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Wine Food and Living op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 6. Wine Food and Living heeft het recht bestellingen van consumenten/klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Artikel 7: Registratie 

 1. Om optimaal gebruik te maken van de website, kan de consument/klant zich registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest consument/klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De consument/klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. De consument/klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Wine Food and Living is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat consument/klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van consument/klant en valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de consument/klant.
 4. Indien de consument/klant weet of vermoedt dat zijn/haar inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij/zij zo spoedig mogelijk zijn/haar wachtwoord te wijzigen en/of Wine, Food and Living daarvan in kennis te stellen, zodat Wine Food and Living gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 8: Uitvoering overeenkomst 

 1. Zodra de bestelling door Wine Food and Living is ontvangen, stuurt Wine Food and Living de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. Wine Food and Living is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 3. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
 4. Indien Wine Food and Living de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij consument/klant daarvan in kennis. De consument/klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 5. Wine Food and Living raadt de consument/klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op consument/klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de consument. Als de consument/klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 7. Wine Food and Living is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Consument/klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 8. Consument/klant is verantwoordelijk voor het invullen van het juiste bezorgadres. Leveringen die niet aankomen vanwege een foutief en/of onvolledig ingevuld adres, zijn voor rekening van consument.

Artikel 9: Herroepingsrecht

 1. Consument/klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Wine Food and Living binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Dit kan via jouw persoonlijke account, per e-mail naar info@winefoodandliving.nl.of met behulp van bijlage i, modelformulier voor herroeping.
 2. De in lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop consument/klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop consument/klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop consument/klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. Na het per mail ontbinden van de overeenkomst heeft klant nog eens 14 kalenderdagen om de zending te retourneren. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van consument/klant. Consument/klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Wine Food and Living een raming van deze kosten.
 2. Eventuele door consument/klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar consument/klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan klant worden terugbetaald.

Artikel 10: Verplichting van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Binnen de in artikel 9, lid 1, bedoelde bedenktijd zal consument/klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument/klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat klant in een fysieke winkel zou kunnen.
 2. Consument/klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

Artikel 11: uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Consument/klant kan de overeenkomst ontbinden conform artikel 9, lid 1, van de in dit artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Wine Food and Living, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Wine Food and Living kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet.
 2. Wine Food and Living bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft consument/klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in artikel 9, lid 1, van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. Producten kunnen geretourneerd worden aan:

 

Wine Food and Living

Afd. Retouren o.v.v. ordernummer

Pompenburg 180

3032 EM  ROTTERDAM

 

 1. Reeds door consument/klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat consument/klant de bestelling heeft betaald. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Wine Food and Living de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 2. Tenzij Wine Food and Living aanbiedt het product zelf af te halen, mag Wine Food and Living wachten met terugbetalen tot Wine Food and Living het product heeft ontvangen of tot consument/klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 4. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument/klant.

Artikel 12: Betaling 

Klant dient betalingen aan Wine Food and Living volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Wine Food and Living is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 13: Garantie en conformiteit

 1. Een door Wine Food and Living, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 2. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient consument/klant binnen een redelijke termijn, dat wil zeggen binnen 7 dagen, nadat hij het gebrek heeft ontdekt Wine Food and Living daarvan in kennis te stellen.
 3. Indien Wine Food and Living de klacht gegrond acht, worden na overleg met consument/klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door consument/klant  betaalde prijs over het product. Dit artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Artikel 14: Klachtenprocedure

 1. Wine Food and Living beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wine Food and Living, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Wine Food and Living ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wine Food and Living binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot Wine Food and Living. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Wine Food and Living als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij Wine Food and Living schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Wine Food and Living, zal Wine Food and Living naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15: Persoonsgegevens

 1. Wine Food and Living verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de website gepubliceerde privacy policy.
 2.  De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Wine Food and Living in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
 3. a) risicoanalyses
 4. b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

Artikel 16: Slotbepalingen

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement te Rotterdam waar Wine Food and Living gevestigd is.
 3.  Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Wine Food and Living

info@winefoodandliving.nl

Modelformulier voor herroeping kun je hier downloaden

Back To Top